SD Card Formatter 5

SD Card Formatter 5

SD Association - Shareware
SD Card Formatter, a program that provides quick and easy access to all memory card formats like SD, SDHC and SCXC, and has been designed so that you can get rid of all the content stored on your SD card in one go.

Tổng quan

SD Card Formatter là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi SD Association.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 565 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SD Card Formatter là 5, phát hành vào ngày 13/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/07/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 5, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

SD Card Formatter đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

SD Card Formatter Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho SD Card Formatter!

Cài đặt

người sử dụng 565 UpdateStar có SD Card Formatter cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản